جرایم اینترنتی

جرم مطابق ماده 2-ق-م اسلامی هر رفتاری اعم از فعل وترک فعل که قانون برای ان مجازات تعیین کرده است .

تعاریف جرایم رایانه ای

هر فعل یا ترک فعل غیر قانونی که به وسیله رایانه یا با اخلال در سیستم های رایانه ای ویا نفوذ در سیستم های رایانه ای انجام میگیرد را جرایم رایانه ای و یا جرایم اینترنتی می گویند.که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

درتعریف دیگر ،جرم یارانه ای صرفا عبارت از جرایمی است که در فضای سایبری رخ می دهند از این نظر جرایمی مثل هرزه نگاری ،افترا ،آزار واذیت وسوء استفاده از پست الکترونیکی وسایر جرایمی که در آنها رایانه به عنوان ابزار ووسیله ارتکاب جرم بکار گرفته می شود ،در زمره جرم رایانه ای «کامپیوتری »میباشد.

با توجه به این تعریف :جرایم یارانه ای را می توان به سه دسته تقسیم کرد.

1-جرایمی که به موجب کامپیوتر وتجهیزات جانبی آن موضوع جرم واقع میشود :مثل سرقت وتخریب…..

2-جرایمی که در آنها کامپیوتر وتجهیزات جانبی آن موضوع جرم واقع میشود مثل کلاهبرداری وجعل وسرقت رایانه ای

3-جرایمی که میتوان آنها را جرایم سایبری نامید که در فضای مجازی به وقوع می پیوندد ،ولی آثار آنها در دنیای واقعی ظاهر میشود :مثل نفوذ غیر مجاز-شنود غیر مجاز وانتشا ویروس –کرمهای رایانه ای…….

از منظر تقنینی «دادرسی الکترونیکی »عنوان مبهمی در بخش نهم آیین دادرسی کیفری است که صرفا به پشتوانه پیش بینی در قانون مطرح شده است،وبا دادرسی جرایم رایانه ای یکی نیست.

میان این دو رابطه  عموم وخصوص من وجه برقرار است ،چنان که در دادرسی الکترونیکی تلاش میشود تا فرایند رسیدگی کیفری نسبت به عموم عموم جرایم  با استفاده تجهیزات الکترونیکی ودر فضای سایبری انجام شود ولی در دادرسی جرایم رایانه ای ،از امکانات وفرایند ها برای کشف ،اثبات وپیگیری جرایم رایانه ای استفاده میشود که ممکن است بعضا با فرایند کیفری سنتی انجام شود ،با این حال چون دادرسی جرایم رایانه ای یکی از صورت های دادرسی کیفری افتراقی است ودر قانون آیین نامه دادرسی کیفری نیزاز همین وجه مورد مورد تاکید قرار گرفته است ،وجه افتراق استفاده از رایانه ،مرتکب جرم رایانه ای شده است ،با بهره گیری از امکانات وظرفیت های محیط رایانه ،به اتهام رسیدگی میشود.

در این صورت دادرسی جرایم رایانه ای ،یکی از صورت های دادرسی کیفری افتراقی است ودر قانون آیین دادرسی کیفری نیز از همین وجه مورد تاکید قرارگرفته است .

وجه افتراق استفاده از رایانه ،مرتکب جرم رایانه ای شده است ،با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های محیط رایانه ،به اتهام وی رسیدگی شود .در این صورت دادرسی جرایم رایانه ای در بطن دادرسی االکترونیکی قرار می گیرد وبا آن رابطه عموم وخصوص مطلق برقرار میشود.

جرایم اقتصادی مربوط به رایانه امروز حوزه اصلی جرایم رایانه ای را تشکیل میدهند ،صرف نظر از خسارت های اتفاقی یا ناشی از بی مبالاتی وارده به سیستم های رایانه میتوان 6 نوع جرم اقتصادی مربوط به رایانه ای نام برد.

کلاهبرداری از طریق دستکاری رایانه ای سیستم پردازش داده –جاسوسی رایانه ای وسرقت نرم افزار –خرابکاری رایانه ای –سرقت خدما ت    -دسترسی غیر مجاز به سیستم های پردازش داده –جرایم اقتصاد سنتی به کمک پردازش «        DP»

دادگاه صالح برای رسیدگی

در خصوص اینکه جرایم اینترنتی در کدام دادگاه ها قابل رسیدگی وتعقیب است باید گفت  که مطابق مواد 30و31 قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها دادگاه های عمومی وانقلاب ،نظامی وتجدید نظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه ای اختصاص دهد.

دادسرای جرایم رایانه ای «ناحیه 31 تهران »جایی میباشد که به جرایم رایانه ای رسیدگی می نماید مسولیت رسیدگی به تخلفات در حوزه فضای  مجازی

با این سازمان می باشد.این سازمان اختصاصی به هدف انجام پرونده هایی که جرایم رایانه ای و فناوری اطلاعات  وارتباطات می باشد و بررسی پرونده هاییشرکت هایی که ساختار هرمی دارند وشکایات مربوط به جرایم در فضای مجازی ایجاد شده است.اسناد داخلی و بین المللی مرتبط با جرایم سایبری

کنوانسیونی  که در زمینه ای جرایم سایبری وجود دارد معروف به کنوانسیون بوداپست است .به نظر این کنوانسیون جرایم سایبری شامل اون دسته از اموری می باشد که در زیر مجموع رایانه وموضوعات مرتبط به اون باشد.

این موضوعات شامل انتشار واستفاده از هر گونه نرم افزار تخریب وهک کننده وسرقت  کنندهه مطالب کاربران ودستگاری وربودن هویت وتقلب وهمچنین نفوذ جنسی  برکودکان است .

غیر نمایان بودن موضوع پیشگیری در ایران بیشتر در بخش مسایل ومشکلات اجتماعی است ایند مسله بیشتر در قسمت فناوری های پیشرفته وارداتی به چشم می خورد.

در پایان این نکته را در نظر بگیرید که برای اقدام برای احقاق حقوق ، مخصوصا در حوزه جرایم اینترنتی هیچگاه دیر نیست و از آنجائیکه این جرم از جهت شدت و تخریب میتواند در جایگاه 3 جرم بزرگ قلمدادشود ، پس به شما دوستان توصیه می کنیم حداقل از مشورت یک متخصص در این زمینه استفاده نماید تا جرایم اینترنتی بستری نباشد برای سخت شدن زندگی و یا خدای ناکرده دور کردن شما از یک زندگی خوب و سلامت .